پیام دبیر علمی

چهارمین کنگره بین المللی زیست پزشکی
با توجه به اهمیت جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، کنگره زیست پزشکی پتانسیل ایجاد فضایی مناسب جهت تبادلات پژوهشی میان ایران و کشور های اروپایی و آسیایی را از طریق جذب حمایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا فراهم می کند.
پرفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران