تاریخ های مهم کنگره

  1. تاریخ شروع پذیرش مقالات: 12 دی 1400
  2. تاریخ پایان مهلت ارسال مقالات: 20 شهریور ماه 1401 (تمدید تا 2 مهرماه 1401)
  3. تاریخ داوری مقالات: هم زمان با ارسال مقالات
  4. تاریخ برگزاری کنگره: 19 آبان ماه 1401 - ساعت 8 صبح
  5. تاریخ تحویل گواهینامه های حضور بین المللی: 20 روز پس از برگزاری کنگره