تاریخ های مهم کنگره

  1. تاریخ شروع پذیرش مقالات: 08 بهمن 1402
  2. تاریخ پایان مهلت ارسال مقالات: 20 شهریور ماه 1403
  3. تاریخ داوری مقالات: هم زمان با ارسال مقالات
  4. تاریخ برگزاری کنگره: 19 آبان ماه 1403 - ساعت 8 صبح
  5. تاریخ تحویل گواهینامه های حضور بین المللی: 20 روز پس از برگزاری کنگره