تاریخ های مهم کنگره

  1. تاریخ شروع پذیرش مقالات: 12 دی 1398
  2. تاریخ پایان مهلت ارسال مقالات: 20 شهریورماه 1399
  3. تاریخ داوری مقالات: هم زمان با ارسال مقالات
  4. تاریخ برگزاری کنگره: 19 آبان ماه 1399
  5. تاریخ تحویل گواهینامه های حضور بین المللی: 20 روز پس از برگزاری کنگره