1. تاریخ شروع پذیرش مقالات: 22 بهمن 1397
  2. تاریخ پایان مهلت ارسال مقالات: 20 مهرماه 1398 (تمدید)
  3. تاریخ داوری مقالات: هم زمان با ارسال مقالات
  4. تاریخ برگزاری کنگره: 19 آبان ماه 1398
  5. تاریخ تحویل گواهینامه های حضور بین المللی: 20 روز پس از برگزاری کنگره