سمپوزیوم های پزشکی، داروسازی و زیست شناسی

سمپوزیوم های جانبی کنگره

سمپوزیوم بین المللی دیابت و بارداری (تشخیص جدید)

سمپوزیوم بین المللی دیابت و بارداری (تشخیص جدید)

بروزرسانی علمی: 2024 | مدت زمان سمپوزیوم: 1 روز
سطح سمپوزیوم: پیشرفته | زبان سمپوزیوم: انگلیسی
هزینه ثبت نام آزاد: 620 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه شرکت کنندگان کنگره: رایگان
امتیاز شرکت در سمپوزیوم: دریافت گواهینامه عالی بین المللی مورد تایید دانشگاه های برگزارکننده (Gold Certificate )

اطلاعات بیشتر
سمپوزیوم بین المللی واکسن انسانی (واکسیناسیون و ویروس شناسی)

سمپوزیوم بین المللی واکسن انسانی (واکسیناسیون و ویروس شناسی)

بروزرسانی علمی: 2024 | مدت زمان سمپوزیوم: 1 روز
سطح سمپوزیوم: پیشرفته | زبان سمپوزیوم: انگلیسی
هزینه ثبت نام آزاد: 620 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه شرکت کنندگان کنگره: رایگان
امتیاز شرکت در سمپوزیوم: دریافت گواهینامه عالی بین المللی مورد تایید دانشگاه های برگزارکننده (Gold Certificate )

اطلاعات بیشتر
سمپوزیوم بین المللی رویان (جنین شناسی و سلول های بنیادی)

سمپوزیوم بین المللی رویان (جنین شناسی و سلول های بنیادی)

بروزرسانی علمی: 2024 | مدت زمان سمپوزیوم: 1 روز
سطح سمپوزیوم: پیشرفته | زبان سمپوزیوم: انگلیسی
هزینه ثبت نام آزاد: 580 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه شرکت کنندگان کنگره: رایگان
امتیاز شرکت در سمپوزیوم: دریافت گواهینامه عالی بین المللی مورد تایید دانشگاه های برگزارکننده (Gold Certificate )

اطلاعات بیشتر
سمپوزیوم بین المللی ژنتیک سرطان (کنسر ژنومیکس)

سمپوزیوم بین المللی ژنتیک سرطان (کنسر ژنومیکس)

بروزرسانی علمی: 2024 | مدت زمان سمپوزیوم: 1 روز
سطح سمپوزیوم: پیشرفته | زبان سمپوزیوم: انگلیسی
هزینه ثبت نام آزاد: 620 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه شرکت کنندگان کنگره: رایگان
امتیاز شرکت در سمپوزیوم: دریافت گواهینامه عالی بین المللی مورد تایید دانشگاه های برگزارکننده (Gold Certificate )

اطلاعات بیشتر