تعداد همکاری در زمینه اطلاع رسانی فیزیکی پوستر کنگره در محوطه دانشگاه 3 نوبت تا روز برگزاری کنگره است
تعداد همکاری در زمینه اطلاع رسانی الکترونیکی پوستر کنگره در شبکه های اجتماعی انجمن دانشگاه 50 نوبت تا روز برگزاری کنگره است
امکان برگزاری کارگاه و یا کنفرانس یک روزه در دانشگاه مربوطه پس از ارسال درخواست رسمی آن به دبیرخانه کنگره و بررسی آن میسر است

اطلاعات شخصی

از صحت اطلاعات تماس اطمینان یابید، جهت دعوت به شرکت در دوره، به تلفن ثابت تماس گرفته خواهد شد.

CAPTCHA

  • صحت تمامی اطلاعات وارد شده را می پذیرم