1. گرایش های زیست شناسی: ژنتیک، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی (زیست فناوری)، علوم گیاهی و جانوری، بیوفیزیک، میکروب شناسی، دبیری زیست و زیست عمومی
  2. رشته های علوم پزشکی: پزشکی عمومی، داروسازی، پزشکی سالمندان، جراح عمومی، زنان، مامایی، پرستاری، هماتولوژی، تغذیه، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی بالینی، بیوشیمی بالینی، انفورماتیک پزشکی، اخلاق پزشکی، اپیدمیولوژی، آموزش پزشکی، روان شناسی بالینی، فیزیولوژی پزشکی، علوم اعصاب شناختی، بیوتکنولوژی دارویی، اقتصاد بهداشت، بیوتکنولوژی پزشکی
  3. رشته های علوم پایه: بیوانفورماتیک، مهندسی پزشکی، نانو