مراسم اختتامیه دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

دومین کنگره زیست پزشکی

محسن قیومی، مصطقی قانعی، سید مهدی رضایت، مجید مسگرطهرانی

دومین کنگره زیست پزشکی

کنگره بین المللی زیست پزشکی

زیست پزشکی