تاریخ های مهم


تاریخ شروع پذیرش مقالات : 20 اسفند 1396
تاریخ خاتمه پذیرش مقالات : 15 مهر 1397
تاریخ اعلام نتایج داوری : 28 آبان 1397
تاریخ برگزاری کنگره بین المللی زیست پزشکی : 3 لغایت 6 دی ماه 1397
تاریخ برگزاری کنگره بین المللی زیست دارو : 3 لغایت 6 دی ماه 1397
تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی اِکفا : 3 لغایت 6 دی ماه 1397
تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت ایران : 3 لغایت 6 دی ماه 1397
تاریخ برگزاری نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی : 3 لغایت 6 دی ماه 1397

محل برگزاری کنگره ها: سالن همایش های میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
محل برگزاری نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی تهران