سوالات متداول

ارسال مقاله و فرایند آن

شرکت در کنگره به صورت غیر حضوری(آنلاین)

ارسال مقاله ویژه شرکت کنندگان غیر حضوری(آنلاین)

ثبت نام در کارگاه های آنلاین

ثبت نام در کارگاه های حضوری (جانبی کنگره)

نحوه ثبت امتیاز بازآموزی و گروه های بازآموزی