زمان بندی و لیست سخنرانی پانل پزشکی شخصی

عنوان سخنرانیسخنرانروز سخنرانیساعت سخنرانی

Personalized Medicine, Genetics and Epigenetics Factors
دکتر داریوش فرهود
Dr. Dariush Farhud
1397/10/0310:30-11:00

Personalized and Precision Medicine an Update
دکتر کریم نیرنیا
Prof. Karim Nayernia
1397/10/0311:00-11:20

Gene Therapy and Personalized Medicine
دکتر علیرضا بیگلری
Dr. Alireza Biglari
1397/10/0311:20-11:40

miRNA signature as Bio-Markers, towards Personalised Treatment in Liver Failure
دکتر سیامک صالحی
Dr. Siamk Salehi
1397/10/0311:40-12:00
پزشکی دقیق و اختلالات تیروئید
Precision Medicine and Thyroid Disorders
دکتر مهدی هدایتی
Dr. Mahdi Hedayati
1397/10/0312:00-12:20

Laboratory Diagnostic Methods in Personalized Medicine
دکتر سید مسعود هوشمند
Dr. Syed Massoud Hoshmand
1397/10/0312:20-12:40
IVFشواهد قوی مبنی بر ریسک ابتلا به سرطان تخمدان در زنان پس از درمان
Strong Evidences of the Ovarian Carcinoma Risk in Women after IVF Treatment
شقایق ذکایی
Shaghayegh Zokaei
1397/10/0312:40-12:55

Beyond Satiation: the Spectrum of Food-drug in Traditional Persian Medicine and Its Clinical importance in Personalized Nutrition
مجید انوشیروانی
Majid Anushiravani
1397/10/0312:55-13:10