امتیازات شرکت در کنگره

امتیاز
صدور گواهینامه عالی بین الملل (مورد تایید سوئیس)
حداکثر 20 امتیاز بازآموزی (بر مبنای رشته تحصیلی) | ثبت امتیاز بازآموزی در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت
حضور در جامع ترین محفل پزشکی کشور، ارتباط با اساتید بزرگ و مطرح دنیا

امتیازات جانبی

امتیاز
استفاده از تخفیف 70 درصد شرکت در کارگاه های انستیتو پاستور ایران | لیست کارگاه ها
شرکت در جشن شب یلدای برج میلاد تهران (ویژه اختتامیه کنگره) | ثبت نام جشن شب یلدا

تذکرات
- گواهینامه عالی بین الملل، به تایید سوئیس و به زبان انگلیسی صادر خواهد شد.
- گواهینامه عالی بین الملل، برای اولین بار در ایران، تنها ویژه ی شرکت کنندگان در کنگره صادر خواهد شد.
- گواهینامه عالی بین الملل، برای ارسال کنندگان مقاله به صورت مجزا صادر خواهد شد.
- در صورت نیاز به صدور گواهینامه المثنی، هزینه صدور مجدد 20 دلار خواهد بود.