گروه های هدف کنگره بین المللی زیست پزشکی


گروه هدف
جراحی عمومی پزشکان عمومی علوم آزمایشگاهی
زنان و زایمان پوست و زیبایی مامایی | پرستاری
علوم تغذیه بیماری های داخلی خون شناسی (هماتولوژی)
خون و سرطان كودكان خون و سرطان بالغین میکروب شناسی
داروسازی نانوبیوتكنولوژی زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)
نانوفناوری پزشكی باکتری شناسی ایمنی شناسی
آسیب شناسی اتاق عمل فوریتهای پزشكی
هوشبری بیهوشی اپیدمیولوژی
زیست فناوری پزشكی مولكولی پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی) زیست شناسی (تمامی گرایش ها)
ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) بیوشیمی بالینی نانوتكنولوژی پزشكی