تاریخ های مهم


تاریخ شروع پذیرش مقالات : 20 اردیبهشت 1396
تاریخ خاتمه پذیرش مقالات : 23 مهرماه 1396
تاریخ اعلام نتایج داوری : 29 مهر 1396
تاریخ برگزاری کنگره بین المللی زیست پزشکی : 27 - 30 آذر
تاریخ برگزاری جشنواره بین المللی زیست دارو : 30 آذر
تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی اِکفا : 27 - 30 آذر