شورای ریاست

دکتر مصطفی قانعی
رئیس کنگره
مصطفی قانعی
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری
فوق تخصص ریه
رزومه علمی و سوابق کاری
دکتر حمیدرضا بیگلری
رئیس شورای سیاست گذاری
حمیدرضا بیگلری
رئیس انستیتو پاستور ایران
متخصص ژنتیک پزشکی
رزومه علمی و سوابق کاری
دکتر سید محمود طباطبائی
مشاور رئیس کنگره
سید محمود طباطبائی
چهره ماندگار جراحی مغز و اعضاب ایران
جراح مغز و اعصاب
رزومه علمی و سوابق کاری
دکتر سید داور سیادت
مشاور رئیس کنگره
سید داور سیادت
رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران
دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی
رزومه علمی و سوابق کاری
دکتر محمدرضا زرین دست
دبیر علمی کنگره
محمدرضا زرین دست
رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران
هیئت علمی دانشگاه تهران
رزومه علمی و سوابق کاری
دکتر مجید مسگرطهرانی
دبیر اجرایی کنگره
مجید مسگرطهرانی
ژنتیک پزشکی
مشاور علوم پزشکی مرکز تحقیقات نسیم