شورای ریاست

دکتر مصطفی قانعی
رئیس کنگره
مصطفی قانعی
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری
فوق تخصص ریه
دکتر حمیدرضا بیگلری
رئیس شورای سیاست گذاری
حمیدرضا بیگلری
رئیس انستیتو پاستور ایران
متخصص ژنتیک پزشکی
دکتر سید محمود طباطبائی
مشاور رئیس کنگره
سید محمود طباطبائی
چهره ماندگار جراحی مغز و اعضاب ایران
جراح مغز و اعصاب
دکتر سید داور سیادت
مشاور رئیس کنگره
سید داور سیادت
رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران
دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی
دکتر محمدرضا زرین دست
دبیر علمی کنگره
محمدرضا زرین دست
رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران
هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر مجید مسگرطهرانی
دبیر اجرایی کنگره
مجید مسگرطهرانی
ژنتیک پزشکی
مشاور علوم پزشکی مرکز تحقیقات نسیم