تماس با کنگره


فرم تماس الکترونیکی - مدت زمان پاسخ دهی : 24 ساعت


دریافت پاسخ پیام الکترونیکیسایر اطلاعات تماس

دبیرخانه کنگره
تلفن تماس دبیرخانه : info [at] icbcongress.com

کمیته کارگاه ها
جهت ارتباط با کمیته کارگاه ها و همچنین طرح سوال و نیاز به راهنمایی در زمینه کارگاه های آنلاین تنها با استفاده از فرم تماس الکترونیک (فرم ابتدای صفحه) به بخش 'کمیته کارگاه ها' میسر است، از ارسال ایمیل به دبیرخانه علمی و اجرایی در ارتباط با برگزاری کارگاه ها خودداری نمایید.

کمیته علمی (پرسش و پاسخ در ارتباط با مقالات)
پاسخ به سوالات مربوط به داوری مقالات تنها با استفاده از فرم تماس الکترونیک (فرم ابتدای صفحه) به بخش 'داوری مقالات' میسر است، از ارسال ایمیل به دبیرخانه علمی و اجرایی در ارتباط با داوری مقالات خودداری نمایید.