زمان بندی و لیست سخنرانی پانل مهندسی بافت و سلول های بنیادی

عنوان سخنرانیسخنرانروز سخنرانیساعت سخنرانی

دکتر جعفر آیی
Dr Jafar Ay
1397/10/04

Study of Tnp1 and Tekt1 Genes Expression in Vitro Spermatogenesis Enhancement in Neonatal Mouse Frozen - Thawed Testis After Three-dimensional Culture.
دکتر احمد الرحل
Dr. Ahmad alrahel
1397/10/0414:15-14:45

Induction of Spermatogenesis Under 3-Dimentional Tissue Culture Conditions by in Vitro Transplantation of Spermatogonial Stem Cells Isolated From Human Frozen-thawed Testis Tissue
دکتر مهدی محقق
Dr. Mahdi Mohaqiq
1397/10/0414:45-15:15

The Role of cells and Stem Cells in the Treatment of Diseases
دکتر رعنا ایمانی
Dr. Rana Imani
1397/10/0416:30-16:50

Directing pluripotent Stem Cell Fate for Differentiation or self-renewal Using Small Molecules and Mimicking Cell Niche
دکتر حسین شاهسوارانی
Dr. Hosain Shahsavarani
1397/10/0416:50-17:10