حضور دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در محل دبیرخانه دائمی کنگره

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در محل دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی حضور یافت

به گزارش روابط عمومی کنگره، دکتر مصطفی قانعی، رئیس کنگره بین المللی زیست پزشکی و دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، جهت دریافت آخرین وضعیت امور اجرایی و همچنین ارائه راهکارهایی جهت هر چه بهتر برگزاری دومین دوره از کنگره، در محل دبیرخانه دائمی حضور یافتند. دکتر قانعی با اشاره به اینکه: در دومین دوره از کنگره زیست پزشکی، هدف شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر و جوان در حوزه زیست فناوریست افزود: ستاد توسعه زیست فناوری با رویکرد حمایت از پژوهشگران، "جشنواره پژوهشگران برتر و جوان زیست فناوری" را هم زمان با کنگره زیست پزشکی برگزار می کند تا از نخبگان و محققان برتر شرکت کننده در این کنگره را معرفی و از آنان حمایت کند.

دکتر مصطفی قانعی - دکتر زینب مسگرطهرانی - کنگره زیست پزشکی

دکتر مصطفی قانعی - ستاد توسعه زیست فناوری

در این جلسه دکتر سید داور سیادت به عنوان مشاور دکتر مصطفی قانعی و رئیس پانل میکروب شناسی و بیماری های عفونی حضور داشتند.

دکتر سیدداور سیادت - دکتر سید داور سیادت - dr seyed davar siadat

اپلیکیشن کنگره بین المللی زیست پزشکی

مجید مسگرطهرانی، دبیر اجرایی کنگره، گزارش آخرین وضعیت امور اجرایی کنگره را به دکتر قانعی ارائه کرد.

مجید مسگرطهرانی - فاطمه سادات اطیابی - مصطفی قانعی

برخی از اعضای کمیته های اجرایی کنگره (خانم زهرا کریمی، خانم شیدا عاروان، خانم فاطمه سادات اطیابی، خانم ساجده اکبر مولایی، خانم الهه سادات ظهیرالدینی، خانم آتینا وکیلی، خانم فاطمه سلیمانی و خانم حسنیه سادات احمدی تکیه)، آخرین وضعیت هر کمیته را به دکتر قانعی ارائه کردند.

خانم زهرا کریمی، خانم شیدا عاروان، خانم فاطمه سادات اطیابی، خانم ساجده اکبر مولایی، خانم الهه سادات ظهیرالدینی،خانم آتینا وکیلی، خانم فاطمه سلیمانی و خانم حسنیه سادات احمدی تکیه

خانم زهرا کریمی، خانم شیدا عاروان، خانم فاطمه سادات اطیابی، خانم ساجده اکبر مولایی، خانم الهه سادات ظهیرالدینی،خانم آتینا وکیلی، خانم فاطمه سلیمانی و خانم حسنیه سادات احمدی تکیه