تولد دکتر محمدرضا زرین دست، دبیرعلمی کنگره

مایه افتخار انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم است که یک سال در کنار دبیرعلمی کنگره زیست پزشکی، آقای دکتر محمدرضا زرین دست بوده است و سالروز تولد ایشان بهانه ای شد تا مراسمی برای عرض تبریک تولد و تشکر از  زحمات وی در دبیرخانه این مرکز برگزار شود.

محمد رضا زرین دست در سال ۱۳۱۶ در شهر بروجرد متولد شد. او دانشمند برتر سال ۲۰۱۲ و محقق نمونه وزارت بهداشت و اکنون عضوهیئت علمی و استاد گروه فارماکولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

تولد دکتر محمدرضا زرین دست

تولد دکتر محمدرضا زرین دست