ششمین جلسه رسمی کنگره، با حضور دبیر علمی، رؤسای پانل و نمایندگان پانل ها

به گزارش روابط عمومی کنگره، ششمین جلسه رسمی دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی، با دعوت دبیر علمی کنگره، دکتر محمدرضا زرین دست، در محل دبیرخانه دائمی کنگره برگزار گردید.

در این جلسه که رؤسای پانل، نمایندگان رؤسا و همچنین تیم اجرایی برگزار گردید، در ارتباط با بخش آنلاین کنگره و همسو سازی محتوای پانل ها با فناوری های پزشکی و همچنین رویکرد علوم پایه به علوم کلینیکال بحث و گفتگو شد.

دکتر حبيب اله محمودزاده - دکتر مجید حاجی فرجی - کنگره زیست پزشکی

دکتر سید داور سیادت - دکتر سید مهدی رضایت -  کنگره زیست پزشکی - مجید مسگرطهرانی

دکتر احمد خلیلی - دکتر محمدرضا زرین دست - کنگره زیست پزشکی

دکتر سید داور سیادت - دکتر احمد خلیلی - دکتر سیدمهدی رضایت - مجیدمسگرتهرانی

دکتر سیدداور سیادت - دکتر محمدرضا زرین دست - مجید مسگرتهرانی

دکتر محمدعلی نیل فروش زاده - پروفسور داریوش فرهود - دکتر مجید حاجی فرجی

دکتر ملاپور - دکتر نیل فروش زاده - دکتر رمضان علی - دکتر دلیری

دکتر دلیری و دکتر رمضان علی پژوهشگاه رویان - کنگره زیست پزشکی

دکتر سید مهدی رضایت - دکتر رمضان علی متخصص زنان - زیست پزشکی