امتیازات شرکت در کنگره

امتیاز
صدور گواهینامه عالی بین الملل درجه یک (مورد تایید سوئیس) تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه رویان، صادر شده توسط دبیرخانه دائمی کنگره
حداکثر امتیاز بازآموزی (بر مبنای رشته تحصیلی) | ثبت امتیاز بازآموزی در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت
حضور در جامع ترین محفل پزشکی کشور، ارتباط با اساتید بزرگ و مطرح دنیا

امتیازات جانبی

امتیاز
استفاده از تخفیف 70 درصد شرکت در کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه رویان، ویژه کنگره | لیست کارگاه ها

تذکرات
- گواهینامه عالی بین الملل، به تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه رویان و انستیتو مطالعات بیولوژیکی (دارای هولوگرام)، به زبان انگلیسی صادر خواهد شد.
- گواهینامه عالی بین الملل، برای اولین بار در ایران، تنها ویژه ی شرکت کنندگان در کنگره صادر خواهد شد.
- گواهینامه عالی بین الملل، برای ارسال کنندگان مقاله به صورت مجزا صادر خواهد شد.
- در صورت نیاز به صدور گواهینامه المثنی، هزینه صدور مجدد 20 دلار خواهد بود.