زمان بندی و لیست سخنرانی پانل متابولیسم و بیماری های متابولیکی

عنوان سخنرانیسخنرانروز سخنرانیساعت سخنرانی
متابولیسم و ویروس ها
Viruses and Metabolism
دکتر شقایق یزدانی نیشابوری
Dr. Shaghayegh Yazdani Neyshabouri
1397/10/0315:00-15:30

Is Peroxisome the Missing ring of Metabolic Abnormalities in Neurodegenerative Diseases?
مهدی مسلمی
Mehdi Moslemi
1397/10/0317:10-17:20

Immunometabolism and Cancer Immunometabolism and Nutrition
دکتر احمد خلیلی
Dr Ahmad Khalili
1397/10/0317:20-17:45