زمان بندی و لیست سخنرانی پانل میکروب شناسی و بیماری های عفونی

عنوان سخنرانیسخنرانروز سخنرانیساعت سخنرانی

دکتر سید داور سیادت
Dr Seyed Davar Siadat
1397/10/04

Human Adenovirus_36 Improves Insulin Sensitivity, Lipid Profiles and Increases Inflammatory Markers in Wistar Rats
فاطمه شیرانی دستجردی
Fatemeh Shirani dastjerdi
1397/10/0410:00-10:10

The New Insight of Gut Microbiota
دکتر محمدرضا زالی
Dr. Mohammad Reza Zali
1397/10/048:00-8:20

From Bowel to Infant Behavior
دکتر هاله مسعودی
Dr. Hale Masoudi
1397/10/048:40-9:00

The Future perspective of Society
دکتر مریم ابراهیمی تاج آبادی
Dr. Maryam Ebrahimi Tajabadi
1397/10/049:00-9:20

Systems Biology Approaches in Infectious Disease
دکتر گلناز بهرام علی
Dr. Golnaz Bahramali
1397/10/049:20-9:30

Virobiome
دکتر پونه رحیمی
Dr. Pooneh Rahimi
1397/10/049:30-9:40

Occult Hepatitis C Virus Infection in Hemophilia patients and its correlation with Interferon Lambda 3/4 Polymorphisms
امیرحسین نفری
Amir hossein Nafari
1397/10/049:40-9:50

Occult Hepatitis C Virus Infection in beta Thalassemia major: Is it a mysterious infection?
احمد ایادی
Ahmad Ayadi
1397/10/049:50-10:00