کارگاه داروسازی با استفاده از ذرات نانو

سرفصل ها:
نانو زیست فناوری و کاربردهای آن
سازوکارهای رسانش دارو با استفاده از نانو حامل های دارورسان
نانو ساختار های کربنی، ویژگی ها و کاربرد آنها در تشخیص و درمان
معرفی نانو ذرات استفاده شده برای رسانش دارو با تمرکز بر نانو ذرات پروتینی

 

امتیازات شرکت در کارگاه :
- گواهینامه عالی بین المللی مورد تایید سوئیس
- امتیاز پژوهشی و آموزشی - GOLD CERTIFICATE
- گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی
- امتیاز لازم برای اخذ بورسیه تحصیلی با ارزش 1.1

ثبت نام :

www.icbcongress.com/2018/