برگزاری جشن تولد کنگره در محل دبیرخانه

به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی زیست پزشکی، روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه سال 1396 در محل دبیرخانه کنگره، جشن تولدی به مناسبت آغاز رسمی فعالیت کنگره و شروع پذیرش مقالات از طریق سایت برگزار شد. در این محفل دوستانه، برخی از اعضای کمیته علمی و اجرایی از جمله دبیر علمی، دبیر اجرایی، رئیس هیئت علمی، ویراستار بین الملل، معاونین علمی و اجرایی، رئیس کمیته مجامع و همچنین مشاور اجرایی حضور پیدا کردند.

برگزاری جشن تولد کنگره