تمام الکترونیکی شدن ثبت نام حضوری

رونمایی از نرم افزار موبایل کنگره زیست پزشکی، با حضور مجید مسگر طهرانی (دبیراجرایی کنگره)، زینب مسگر طهرانی (قائم مقام دبیراجرایی)، میلاد روشن(معاون دبیر اجرایی) و جمعی از همکاران دیگر برگزار شد.

مجید مسگرطهرانی - میلاد روشن - زینب مسگرطهرانی