زمان بندی و لیست سخنرانی پانل های کنگره

محوررئیس پانلروز برگزاریساعت برگزاریلیست سخنرانی پانل
داروهای بیولوژیک و واکسن
Vaccine and Biologic medicine
دکتر حسین رستگار
Dr. Hosein Rastegar
1397/10/0313:45 - 10:30نمایش لیست
اقتصاد و مدیریت دارو
Economic and Drug Management
دکتر بهمن کارگر شهامت
Dr. Bahman Kargar Shahamat
1397/10/0318:30 - 14:45نمایش لیست
داروشناسی و سم شناسی بالینی
Pharmacology and Clinical Toxicology
دکتر سیده الهه موسوی
Dr. Seyedeh Elahe Mousavi
1397/10/0413:45 - 8:00نمایش لیست
نانو فناوری پزشکی
Medical Nanotechnology
دکتر مهدی آدابی
Dr. Mehdi Adabi
1397/10/0418:30 - 14:45نمایش لیست
مدیریت و اقتصاد داروخانه
Management and Pharmacy Economics
دکتر شهره زند پازندی
Dr. Shohreh Zand Pazandi
1397/10/0513:00 - 8:00نمایش لیست
بیوتکنولوژی دارویی پزشکی
Pharmaco Medical Biotechnology
دکتر اسماعیل صدرالدینی
Dr. Esmaeel Sadr-e-dini
1397/10/0518:30 - 14:00نمایش لیست
تحقیق و توسعه در صنعت دارو
Research and Dvelopement in Drug Industry
دکتر منوچهر دادگرنژاد
Dr. Manouchehr Dadgar Nejad
1397/10/0612:00 - 8:00نمایش لیست
داروهای گیاهی و سنتی
Herbal and Traditional Medicines
دکتر مهناز قمی
Dr. Mahnaz Qomi
1397/10/0615:30 - 13:00نمایش لیست