ششمین جلسه روئسای پانل دومین جشنواره ملی داروسازی کشور

به گزارش روابط عمومی جشنواره ملی دارسازی کشور، ششمین جلسه رسمی دومین جشنواره ملی داروسازی و دومین کنگره بین المللی زیست دارو در محل دبیرخانه دائمی برگزار شد.

در این جلسه، موضوع برگزاری آنلاین پانل های جشنواره و همچنین طرح حمایت از ایده های نوآورانه در حوزه دارو بررسی شد. طرح باران ایده توسط قائم مقام اجرایی کنگره مطرح و مورد حمایت اعضا قرارگرفت.

در این جلسه آقای دکتر سید مهدی رضایت (رئیس جشنواه ملی و کنگره)، دکتر حسین رستگار، دکتر منوچهر دادگرنژاد، دکتر شهره زند پازندی، دکتر سیده الهه موسوی، دکتر مهدی آدابی، دکتر مجید مسگر طهرانی و دکتر زینب مسگرطهرانی حضور داشتند.

دکتر سید مهدی رضایت دکتر حسین رستگار

دکتر شهره زند پازندی دکتر سیده الهه موسوی دکتر مهدی آدابی

دکتر منوچهر دادگرنژاد دکتر حسین رستگار دکتر سیدمهدی رضایت

دکتر شهره زند پازندی دکتر سیده الهه موسوی دکتر اسماعیل صدرالدینی

دکتر مجید مسگرطهرانی - دکتر مجید مسگر تهرانی