سومین جلسه هم اندیشی دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور

به گزارش روابط عمومی، سومین جلسه هم اندیشی پیرامون دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور (زیست دارو) در دفتر دبیرخانه دائمی جشنواره، یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد.

این جلسه با هدف تصویب سرفصل های پنل های علمی، قالب کارگاهها، معرفی و آشنایی با رئیسان و سخنرانان اصلی هریک از آنها، با حضور خانم دکتر موسوی، دکتر رضایت، دکتر رستگار، دکتر سیادت، دکتر دادگر ‌نژاد ، دکتر ناصحی، دکتر مسگرطهرانی، دکتر رضازاده، دکتر زرین دست، دکتر صدرالدینی، دکتر مشیری شکل گرفت.

در سومین جلسه هماندیشی ، 8 پنل علمی و 10 کارگاه ، نامگذاری و مسوؤل و دبیرکمیته اجرایی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه اجرایی ، دکتر مسگر طهرانی معاون اجرایی انستیتو مطالعات بیولوژیکی (Nasim Institute) دراین جلسه خطاب به حضار گفت : ما سال 96 برگزارکننده اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی، جشنواره زیست دارو و نمایشگاه اکفا بوده ایم و برنامه جدید امسال  خود را افزودن اولین کنگره بین المللی داروسازی و واکسن سازی به عناوین قبلی ترتیب داده ایم.

سیدمهدی رضایت (رئیس جشنواره) ضمن تعیین سخنرانان هرپنل با رایزنی از حضار، مدت زمان هر پنل را بیست دقیقه پیش بینی کرده و تاریخ برگزاری جشنواره،27 آذر لغایت 3 دی ماه مقرر شد.

دکتر سید مهدی رضایتجشنواره داروسازی - زیست داروجشنواره داروسازی - زیست داروجشنواره داروسازی - زیست داروجشنواره داروسازی - زیست دارو