حضور رئیس جشنواره ملی داروسازی به همراه معاون هولدینگ برکت در نمایشگاه ایران فارما

به گزارش روابط عمومی جشنواره ملی دارسازی کشور، چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته ( ایران فارما 2018) ، با حضور رئیس جشنواره ملی داروسازی، دکتر سید مهدی رضایت برگزار شد.  

در اولین روز این نمایشگا، دکتر رضایت، به همراه دکتر مسگرطهرانی و دکتر باقری نژاد، از غرفه ها دیدن و با غرفه داران صحبت کردند.

دکتر سیدمهدی رضایت دکتر مجید مسگرطهرانی

دکتر محمد رضا باقری نژاد دکتر مجید مسگرطهرانی دکتر محمدرضا باقری نژاد