شورای ریاست دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور

دکتر سید مهدی رضایت
ریاست جشنواره
سیدمهدی رضایت
استاد تمام فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزومه علمی و سوابق کاری
محمدرضا زرین دست
عضو شورای ریاست
محمدرضا زرین دست
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزومه علمی و سوابق کاری
احمد شیبانی
عضو شورای ریاست
احمد شیبانی
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
رزومه علمی و سوابق کاری
شمسعلی رضازاده
عضو شورای ریاست
شمسعلی رضازاده
معاون اسبق داروی سازمان غذا و دارو
رزومه علمی و سوابق کاری
حسین رستگار
عضو شورای ریاست
حسین رستگار
مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو
رزومه علمی و سوابق کاری
منوچهر دادگرنژاد
عضو شورای ریاست
منوچهر دادگرنژاد
معاون اسبق اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی ارایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو
رزومه علمی و سوابق کاری
اسماعیل صدرالدینی
عضو شورای ریاست
اسماعیل صدرالدینی
معاون پژوهشی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزومه علمی و سوابق کاری
مسعود خسروانی
عضو شورای ریاست
مسعود خسروانی
معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزومه علمی و سوابق کاری
فاطمه موسوی
عضو شورای ریاست
سیده الهه موسوی
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزومه علمی و سوابق کاری
مجید مسگرطهرانی
دبیر اجرایی جشنواره
مجید مسگرطهرانی
معاون اجرایی انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
رزومه علمی و سوابق کاری